Witamy na stronie abcalkoholu.pl

Niniejsza witryna jest udostępniona przez Kompanię Piwowarską S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086269, o kapitale zakładowym 31.365.217,50 zł i kapitale wpłaconym 31.365.217,50 zł; NIP 646-03-25-155. Słowa „KP”, „nasz”, „nam” lub „my” za każdym razem odnoszą się do Kompanii Piwowarskiej S.A., jej jednostek podległych i stowarzyszonych. Wchodząc na tę witrynę, akceptujesz następujące poniższe warunki („warunki”) oraz Politykę ochrony prywatności dostępną na: https://www.abcalkoholu.pl/s:56,Prywatnosc

W wypadku braku akceptacji niniejszych warunków nie korzystaj z tej witryny ani nie pobieraj z niej żadnych materiałów.

MINIMALNY WIEK

Niniejsza witryna nie jest przeznaczona dla osób poniżej osiemnastego roku życia lub poniżej przewidzianego prawem minimalnego wieku pozwalającego na legalny zakup alkoholu w danym kraju, stanie, prowincji lub terytorium, z którego oglądasz tę witrynę. Przed wejściem na witrynę, zostaniesz poproszony o podanie swojego wieku.

OGRANICZONA LICENCJA

Na warunkach przedstawionych w niniejszej Umowie, KP udziela Ci niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa otwierania, używania i wyświetlania niniejszej witryny oraz znajdujących się na niej materiałów. Zgadzasz się nie przerywać ani nie podejmować prób przerwania w jakikolwiek sposób działania niniejszej witryny.

KP upoważnia Cię do oglądania i pobierania informacji („Materiałów”) z niniejszej witryny internetowej („Witryny”) tylko na swój osobisty, niekomercyjny użytek. Niniejsze upoważnienie nie stanowi przekazania tytułu prawnego do Materiałów oraz kopii Materiałów, i podlega następującym ograniczeniom:

 1. Na wszelkich kopiach pobranych Materiałów zobowiązany jesteś zachować wszelkie adnotacje dotyczące praw autorskich i innych praw własności zawartych w Materiałach;
 2. Materiałów tych nie wolno Ci w jakikolwiek sposób modyfikować, reprodukować, wyświetlać publicznie, przedstawiać, dystrybuować lub w inny sposób wykorzystywać w jakichkolwiek celach publicznych lub handlowych; oraz
 3. Materiałów tych nie wolno Ci przekazywać jakiejkolwiek innej osobie bez poinformowania jej o zobowiązaniach – i bez uzyskania jej zgody na zaakceptowanie zobowiązać – wynikających z niniejszych warunków korzystania z Materiałów.
  Materiały, zastrzeżono prawo własności autorskiej; chroniona jest ona międzynarodowym prawem autorskim i postanowieniami traktatowymi. Korzystając z niniejszej Witryny, zgadzasz się przestrzegać na obszarze całego świata wszelkich przepisów prawa autorskiego i zapobiegać wszelkiemu nielegalnemu powielaniu Materiałów. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, KP nie udziela Ci wyraźnego ani dorozumianego prawa korzystania z jakichkolwiek patentów, znaków handlowych, praw autorskich lub informacji będących tajemnicą handlową.

Materiały, zastrzeżono prawo własności autorskiej; chroniona jest ona międzynarodowym prawem autorskim i postanowieniami traktatowymi. Korzystając z niniejszej Witryny, zgadzasz się przestrzegać na obszarze całego świata wszelkich przepisów prawa autorskiego i zapobiegać wszelkiemu nielegalnemu powielaniu Materiałów. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, KP nie udziela Ci wyraźnego ani dorozumianego prawa korzystania z jakichkolwiek patentów, znaków handlowych, praw autorskich lub informacji będących tajemnicą handlową.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie prawa własności intelektualnej wobec zawartości niniejszej witryny internetowej (włączając w to, bez ograniczeń, znaki handlowe, obrazy oraz logotypy) albo są naszą własnością, albo są przez nas wykorzystywane w ramach licencji i są dla nas zastrzeżone. Nie nabywasz jakichkolwiek praw do zawartości niniejszej witryny internetowej, z wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania z niej zgodnie z niniejszymi warunkami.

TREŚCI UDOSTĘPNIANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Z wyjątkiem jakichkolwiek informacji, które pozwalają zidentyfikować konkretne osoby, i które to informacje możemy pobierać od Ciebie zgodnie z prawem, jakiekolwiek materiały, informacje lub inne wiadomości, które wysyłasz, udostępniasz lub przekazujesz do niniejszej Witryny („Wiadomości”) traktowane będą jako niezastrzeżone pod względem poufności i własności. KP nie będzie miał żadnych zobowiązań związanych z tymi Wiadomościami. KP i osoby przez niego wskazane będą mieli prawo, według własnego uznania, usuwać całość lub część Wiadomości. KP i osoby przez niego wskazane będą również mogły swobodnie powielać, ujawniać, rozprowadzać, załączać lub w inny sposób wykorzystywać Wiadomości oraz wszelkie dane, obrazy, dźwięki, teksty i inne zawarte w nich treści do wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

KP nie składa żadnego rodzaju oświadczeń ani zapewnień względem prawdziwości i kompletności zawartości niniejszej Witryny oraz zawartości jakiejkolwiek witryny lub stron zewnętrznych.

NINIEJSZA WITRYNA ORAZ DOSTĘPNE NA NIEJ MATERIAŁY, INFORMACJE, USŁUGI ORAZ PRODUKTY, WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ OGRANICZEŃ, TEKST, GRAFIKI ORAZ LINKI, DOSTARCZONE SĄ „TAK JAK JEST” I BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH. W NAJWYŻSZYM DOZWOLONYM STOPNIU ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM KP ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, DOROZUMIANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, BRAKU WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, ORAZ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. KP NIE SKŁADA ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE FUNKCJE DOSTĘPNE NA WITRYNIE BĘDĄ NIEZAKŁÓCONE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE, LUB ŻE NINIEJSZA WITRYNA LUB SERWER, KTÓRY TĘ WITRYNĘ UDOSTĘPNIA SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. KP NIE SKŁADA ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ WZGLĘDEM WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA NINIEJSZEJ WITRYNIE Z PUNKTU WIDZENIA ICH KOMPLETNOŚCI, POPRAWNOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, ADEKWATNOŚCI, PRZYDATNOŚCI, TERMINOWOŚCI, RZETELNOŚCI ITP. POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO TWOJEJ OSOBY.

MIMO, IŻ INFORMACJE DOSTĘPNE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE ZOSTAŁY SFORMUŁOWANE Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ, KP NIE SKŁADA ŻADNEGO RODZAJU OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOŻYCIA ALKOHOLU, ZWIĄZANYCH Z ALKOHOLEM ZAGADNIEŃ ZDROWOTNYCH, ZAGROŻEŃ I KORZYŚCI, ORAZ ZWIĄZANE Z TYM MATERIAŁY SĄ WOLNE OD BŁĘDÓW LUB BRAKÓW, LUB ŻE SĄ ONE WYCZERPUJĄCE. MATERIAŁY DOSTĘPNE NA NINIEJSZEJ WITRYNIE NIE STANOWIĄ PORAD ZDROWOTNYCH, NIE NADAJĄ SIĘ DO WYKORZYSTANIA W CELACH DIAGNOSTYCZNYCH I NIE ZASTĄPIĄ PEŁNEJ OCENY DOKONANEJ PRZEZ PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA. JEŚLI MASZ PYTANIA DOTYCZĄCE ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW SPOŻYWANIA ALKOHOLU, POWINIENEŚ PORADZIĆ SIĘ OSOBY POSIADAJĄCEJ ODPOWIEDNIE KWALIFIKACJE W TWOJEJ KONKRETNEJ SPRAWIE, SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI. KP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRAWDZIWOŚĆ, AKTUALNOŚĆ, RZETELNOŚĆ I POPRAWNOŚĆ LINKÓW LUB ŹRÓDEŁ INFORMACJI NA TEMAT ZDROWIA, DOSTĘPNYCH NA NINIEJSZEJ WITRYNIE. NA KONIEC, NINIEJSZA WITRYNA NIE UDZIELA MEDYCZNYCH, PRAWNYCH I JAKICHKOLWIEK INNYCH PORAD, I NIE NALEŻY SIĘ TU ICH DOSZUKIWAĆ.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

KP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, SANKCYJNE, UBOCZNE, WYNIKOWE CZY JAKIEKOLWIEK INNE, POWSTAŁE W WYNIKU DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ UMOWY, ZANIEDBANIA CZY INNEJ PRZYCZYNY, W REZULTACIE LUB W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTANIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ WYKORZYSTANIA CZY Z DZIAŁANIEM INFORMACJI, USŁUG, PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH W NINIEJSZEJ WITRYNIE, NAWET W PRZYPADKU WCZEŚNIEJSZEGO POINFORMOWANIA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKODY. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH.

Bez względu na zapisy zawarte w niniejszym wyłączeniu od odpowiedzialności oraz ograniczeniach odpowiedzialności, niniejsze warunki nie wyłączają, nie ograniczają ani nie modyfikują zastosowania któregokolwiek zastrzeżenia, gwarancji, prawa bądź środka zaradczego przyznanego lub domniemanego na mocy jakiegokolwiek statutu, tam gdzie działanie takie spowodowałoby: (i) naruszenie odpowiedniego statutu; lub (ii) unieważnienie i/lub niewykonalność (“obowiązek niepodlegający wyłączeniu”) jakiejkolwiek części niniejszych warunków. Za wyjątkiem przypadków związanych z obowiązkiem podlegającym wyłączeniu, wszelkie zastrzeżenia, gwarancje czy inne postanowienia domniemane lub przyznane na mocy statutu, prawa zwyczajowego czy ogólnego, które nakładają na KP jakąkolwiek odpowiedzialność czy obowiązek są wyraźnie wykluczone na mocy niniejszych warunków.

Odpowiedzialność KP w związku z niespełnieniem obowiązku niepodlegającego wyłączeniu jest ograniczona: (i) w przypadku usług, do najniższego koszu ponownego dostarczenia usług oraz uiszczenia kosztów ponownego dostarczenia usług; oraz (ii) w przypadku towarów, do najniższego kosztu wymiany towarów, dostarczenia równowartościowych towarów lub naprawy towarów, czy uiszczenia kosztu wymiany towarów, dostarczenia równowartościowych towarów lub naprawy towarów.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgadzasz się zwolnić z odpowiedzialności, bronić i nie występować z powództwem wobec koncernu KP, jego przedstawicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców (zbiorczo „Dostarczyciela”) w związku z wszelkimi stratami, wydatkami, szkodami i kosztami, włączając w to honoraria adwokackie w rozsądnej wysokości, wynikającymi z jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków lub z jakichkolwiek czynności związanych z Twoim kontem internetowym (włączając w to niedbałe lub nieprawidłowe postępowanie) wykonywanych przez Ciebie lub jakąkolwiek inną osobę wchodzącą na Witrynę poprzez Twoje konto internetowe.

HIPERLINKI

Dla Twojej wygody KP może udostępnić na niniejszej Witrynie linki do stron internetowych prowadzonych przez inne podmioty. Jeśli będziesz korzystać z tych witryn, tym samym opuścisz niniejszą Witrynę. Jeśli postanawiasz odwiedzić jakąkolwiek witrynę poprzez link, robisz to na własne ryzyko i do Ciebie należy podjęcie kroków zapobiegawczych w celu ochrony przed wirusami oraz innymi elementami szkodliwymi. KP nie składa żadnego rodzaju oświadczeń ani zapewnień i nie udziela poparcia jakiejkolwiek dostępnej przez link witrynie internetowej lub pojawiającej się na niej informacji, ani jakimkolwiek produktom lub usługom na nich opisanym. Linki nie oznaczają, że KP lub niniejsza witryna sponsoruje, popiera, jest związana lub prawnie upoważniona do posługiwania się jakimkolwiek znakiem handlowym, nazwą handlową, logo lub symbolem praw autorskich wyświetlanym lub dostępnym poprzez linki, lub że jakakolwiek witryna dostępna przez link jest upoważniona do posługiwania się jakimkolwiek znakiem handlowym, nazwą handlową, logo lub symbolem praw autorskich koncernu KP lub którejkolwiek z jego jednostek podległych lub stowarzyszonych.

ZEWNĘTRZNE LINKI DO TEJ WITRYNY

Wszelkie linki do niniejszej witryny muszą być pisemnie zaaprobowane przez koncern KP i nie mogą stwarzać fałszywego wrażenia, że dany podmiot lub jego działalność lub produkty są związane z koncernem KP lub są przez niego sponsorowane, ani nie szkodzą i nie osłabiają reputacji związanej z nazwą i znakami handlowymi koncernu KP lub jego filii. KP rezerwuje sobie prawo wycofania zgody na link, w dowolnym momencie i według wyłącznie własnego uznania.

ZMIANY

KP rezerwuje sobie prawo, według wyłącznie własnego uznania, do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania jakiejkolwiek części niniejszej Umowy w całości lub w części i w dowolnym momencie. Zmiany w niniejszej Umowie zaczną obowiązywać, kiedy tylko taka zmiana zostanie naniesiona. Kontynuowanie korzystania z Witryny po naniesieniu jakichkolwiek zmian w Umowie traktowane będzie jako akceptacja tych zmian.

KP może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać funkcjonowanie jakiegokolwiek elementu Witryny koncernu KP, włączając w to dostępność jakichkolwiek elementów Witryny. KP może ponadto nałożyć ograniczenia na pewne elementy i usługi lub ograniczyć Twój dostęp do całej Witryny lub jej części, nie uprzedzając o tym i nie ponosząc za to odpowiedzialności.

WYPOWIEDZI I KOMENTARZE

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA ZAWIERA M.IN. KOMENTARZE EKSPERTÓW ORAZ POSTY ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW W RAMACH WYMIANY INFORMACJI, POMYSŁÓW I OPINII, INFORMUJEMY, ŻE TAKIE KOMENTARZE CZY POSTY NIEKONIECZNIE ODZWIERCIEDLAJĄ OPINIE KP. KP, W ŻADNYM PRZYPADKU, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA KOMENTARZE EKSPERTÓW CZY POSTY UŻYTKOWNIKÓW, ANI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY CZY STRATY WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA SIĘ DO TYCH TREŚCI CZY POJAWIENIA SIĘ ICH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ.

APLIKACJE

Aplikacje KP (“Aplikacje”) możesz pobierać ze stron KP lub ze sklepów z aplikacjami należących do stron trzecich. Wszystkie te warunki mają zastosowanie w maksymalnym zakresie stosownym do Twojego użytkowania Aplikacji.
Poza ograniczeniami odpowiedzialności KP określonymi w części OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, KP nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody czy ingerencje w sprzęt czy inne Aplikacje lub treści czy zawartość jakiegokolwiek rodzaju.

ZGŁOSZENIE WNIOSKU O USUNIĘCIE TREŚCI

zgodnie z amerykańską Milenijną ustawą o ochronie cyfrowych praw autorskich (Ustawa DMCA) dla użytkowników z USA KP jest zobligowany chronić praw przysługujących właścicielom praw autorskich i dostarcza następującą „Politykę zgłaszania i usuwania bezprawnych treści”, w całkowitej zgodności z Punktem 512(c)(3) ustawy DMCA (17 U.S.C. §512 i nast.). Jeżeli uważasz, że jakieś materiały czy treści naruszają prawa własności intelektualnej, prosimy o wysłanie zgłoszenia stwierdzającego podstawę naruszenia (w dalszej części zwane „Zgłoszeniem wniosku o usunięcie treści”). Dla ważności czynności, Zgłoszenie wniosku o usunięcie treści musi (i) być dostarczone do wyznaczonego pełnomocnika KP („Pełnomocnik ds. praw autorskich”), zgodnie z poniższymi ustaleniami, oraz (ii) zawierać, co następuje:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, do którego naruszenia rzekomo doszło;
 • Wskazanie utworu objętego prawem autorskim, co do zamieszczenia którego zgłasza się naruszenie, lub w przypadku zbiorczego zgłaszania naruszenia wielu utworów na jednej stronie internetowej, reprezentacyjną listę takich utworów;
 • Wskazanie materiału zgłaszanego jako naruszenie lub będącego przedmiotem czynności naruszenia, który zostać ma usunięty lub dostęp, do którego ma zostać uniemożliwiony, jak również informacje umożliwiające usługodawcy zlokalizowanie materiału;
 • Informacje umożliwiające usługodawcy skontaktowanie się z Tobą, takie jak adres, numer telefonu, oraz w miarę możliwości, adres poczty elektronicznej;
 • Oświadczenie stwierdzające, iż działasz w dobrej wierze informując, że użycie materiału w sposób, co do którego zgłasza się naruszenie nie zostało zatwierdzone przez właściciela prawa autorskiego, jego agenta, czy prawo; oraz
 • Oświadczenie, stwierdzające pod karą krzywoprzysięstwa, iż informacje podane w zgłoszeniu są dokładne oraz, że posiadasz upoważnienie do występowania w imieniu właściciela prawa wyłącznego, którego rzekome naruszenia miało miejsce.

Zgłoszenia wniosków o usunięcie treści można przesyłać do Pełnomocnika ds. praw autorskich na następujący adres mailowy: poczta@asahibeer.pl
Należy zwrócić uwagę, że do Pełnomocnika ds. praw autorskich trafiać powinny jedynie zgłoszenia wniosków o usunięcie treści. Wszelką inną komunikację należy kierować do odpowiedniego biura obsługi klienta, zgodnie z informacjami podanymi pod linkami zamieszczonymi na Stronie. Niniejszym przyjmują Państwo do wiadomości, że do upoważnienia KP do usunięcia treści wymagane jest, aby Państwa zgłoszenie wniosku o usuniecie treści spełniało wszystkie powyższe wymogi.

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I INTERPRETACJA

Jeśli jakakolwiek klauzula niniejszych warunków uznana zostanie za nieważną, podlegającą unieważnieniu, bezprawną lub w inny sposób niewykonalną, nie wpłynie to na ważność, legalność i wykonalność pozostałych klauzul niniejszych warunków.

Niniejsze warunki regulowane są prawami obowiązującymi w Polsce.